آریاتودی یک پایگاه خبری – تحلیلی است که اخبار مرتبط با اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی افغانستان و جهان را به صورت غیرجانبدارانه و شفاف بیان می کند.
این رسانه با همکاری جمعی از روزنامه نگاران و آگاهان امور رسانه، تاسیس شده و هدف آن بالابردن سطح دانش سیاسی و فرهنگی مردم افغانستان می باشد.
این نهاد رسانه ای هیچ وابستگی “مستقیم یا غیرمستقیم” با جناح سیاسی، گرایش مذهبی، موسسات داخلی یا خارجی ندارد و تمامی نشرات آن بر اساس هنجارهای فرهنگی، باورها و خواسته های مردم افغانستان تنظیم و ترتیب یافته است.