من به چشمهای بی قرار تو قول می دهم: ریشه های ما به آب …   شاخه های ما به آفتاب می رسد …   ما دوباره سبز می شویم! “قیصر امین پور”

Print Friendly, PDF & Email