اداره هوانوردی غیرنظامی افغانستان اعلام کرده که نرخ پیشنهادی تکت شرکت های هوایی داخلی، مورد تایید این نهاد قرار گرفته است.

به گزارش بخش اجتماعی آریاتودی؛ این نرخ نامه بر اساس اعتراضاتی که از سوی شهروندان کشور به علت بالابودن نرخ تکت پروازهای داخلی بود، به اداره هوانوردی غیرنظامی افغانستان فرستاده شده و از سوی این نهاد نیز مورد تایید قرار گرفته است.

این اداره دیروز (14 عقرب – 5 نوامبر) اعلام کرده است که در این نرخ نامه، پروازهای داخلی با قیمت دالری مشخص شده و طبق این جدول، شرکت های هوایی داخلی و شرکت های فروش تکت موظف هستند مطابق این طرزالعمل رفتار نمایند.

این اداره گفته است: ” در صورتی که شرکت‌های هوایی از قیمت‌های منظورشده تخلف ورزند؛ با آنان به صورت قانونی برخورد خواهد شد. از جمله اینکه شرکت‌های سیاحتی متخلف حق فروش تکت را از دست داده و شرکت‌های هوایی داخلی موظف خواهند شد که امتیاز فروش تکت آنها را مسدود نمایند”.

این نهاد همچنین اعلام کرده است: ” سر از زمان صدور نرخ‌نامه، شرکت های هوایی داخلی و شرکت های مربوطه، پالیسی تغییر تکت و انصراف از مسافرت را در مطابقت با مادۀ 64 قانون هوانوردی ملکی تنظیم نموده و در ذیل تکت‌های صادره‌شان درج نمایند. شرکت‌های هوایی موظف اند تا در تمامی تکت‌های صادره، شماره تماس ثبت و اخذ شکایات مسافرین را درج نموده و به شکایت‌ها به دقت رسیدگی نمایند”.

از چندی بدین سو، کمپاین اعتراض به قیمت تکت پروازهای داخلی در شبکه های اجتماعی به راه افتاده است. به نظر می رسد که دست کم این اعترض ها از نظر قانونی به نتیجه ای نسبی رسیده است. اما به گفته برخی از کاربران شبکه های اجتماعی، این موضوع تا در عمل ثابت نشود؛ همچنان جای نگرانی وجود دارد.

آریاتودی – بخش اجتماعی

Print Friendly, PDF & Email