افغانستان، ازبیکستان و پاکستان گروه های کاری برای ساخت راه آهن مزار شریف-کابل-پیشاور ایجاد کردند.

به گزارش بخش اقتصادی آریاتودی؛ برای اجرای پروژه احداث راه آهن مزار شریف-کابل-پیشاور، گروه های کاری از نمایندگان افغانستان، ازبیکستان و پاکستان ایجاد شده است.

این مطلب را فورکات سیدیکوف، معاون وزیر امور خارجه ازبکستان روز جمعه (1 حوت/اسفند – 19 فبروری) در سخنرانی خود در مرکز مطبوعات ملی این کشور اظهار داشت.

به گفته وی؛ در حال حاضر توافق نامه های مقدماتی در مورد ساخت یک کریدور حمل و نقل ترانس افغانستان به آسیای میانه و اقیانوس هند متصل شده است. افغانستان، ازبیکستان و پاکستان در اوایل فبروری “نقشه راه” برای ساخت راه آهن مزار شریف-کابل-پیشاور را امضا کردند.

این پروژه قرار است در ماه می آماده شود و ساخت این کریدور در ماه سپتمبر آغاز گردد.

آریاتودی – بخش اقتصادی

Print Friendly, PDF & Email