این تصاویر خیره کننده هوایی شهر سنگاپور را طوری که پیش تر ندیده اید نشان می دهد. در این تصاویر می توانید نمادهای ‏شهری و جاذبه های کمتر شناخته شده این شهر در جنوب شرق آسیا را از فراز آسمان ببینید. ‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏

‏سنگاپور را از آسمان ببینید ‏‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏

‏سنگاپور را از آسمان ببینید ‏‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏

‏سنگاپور را از آسمان ببینید ‏‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏

‏سنگاپور را از آسمان ببینید ‏‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏

‏سنگاپور را از آسمان ببینید ‏‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏

‏سنگاپور را از آسمان ببینید ‏‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏

‏سنگاپور را از آسمان ببینید ‏‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏

‏سنگاپور را از آسمان ببینید ‏‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏

‏سنگاپور را از آسمان ببینید ‏‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏

‏سنگاپور را از آسمان ببینید ‏‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏

‏سنگاپور را از آسمان ببینید ‏‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏

‏سنگاپور را از آسمان ببینید ‏‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏

منبع : Dailymail

Print Friendly, PDF & Email