رییس جمهور غنی طی فرمانی “جواد پیکار” سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی را به اتهام تقرر برخی کارمندان که “خلاف قانون” خوانده شده؛ به دادستانی کل کشور معرفی کرده است.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ دادستانی کل افغانستان روز سه شنبه (24 جدی – 14 جنوری) اعلام کرده است که بر اساس حکم رییس جمهور غنی، جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی را زیر پیگرد قضایی قرار داده و افزون بر اتهام وارد شده؛ دارایی وی نیز مورد تفحص و بررسی قرار خواهد گرفت.

نور حبیب جلال معاون دادستانی کل افغانستان گفته است که بر اساس دستور مستقیم شخص رییس جمهور، جواد پیکار به معاونیت دادستانی کل در امور مبارزه با جرایم فساد اداری معرفی شده است.

در بخشی از اتهامات مطرح شده بر علیه سرپرست وزارت شهرسازی، خرید برخی جایدادها و اپارتمان ها در کشور ترکیه، پرسش برانگیز بوده و دادستانی کل قصد دارد این موضوعات را مورد بررسی قرار دهد.

رییس جمهور از دادستانی کل خواسته است که از آغاز رسیدگی به اتهامات جواد پیکار، ممنوعیت خروج بر وی اعمال گردد.

آقای پیکار در خصوص اتهامات وارده، تا صبح امروز چهارشنبه چیزی نگفته است.

آریاتودی – بخش سیاست

 

Print Friendly, PDF & Email